Dokumenty
Foto
e-img-640 e-img-2406 e-img-2965 e-img-2724
Reklama

Dňa 21.07.2012 sa na futbalovom štadióne v Bzinách uskutočnil už 20.ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho – futbalového turnaja s medzinárodnou účasťou, ktorý organizoval OŠK Bziny v spolupráci s Obecným úradom Bziny, OZ Chuť žiť, Centrom voľného času – Domčekom.

Turnaj sa konal s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Turnaja sa zúčastnilo päť mužstiev: OŠK Bziny – chlapci, OŠK Bziny – dievčatá, GLSK Wilkowice, OFK Žaškov a TJ Družstevník Krivá.
I keď občas spŕchlo, dážď neubral na kvalite zápasov. O umiestnenia sa bojovalo až do posledného zápasu.

Výsledné poradie:
1.miesto: TJ Družstevník Krivá
2.miesto: GLSK Wilkowice
3.miesto: OŠK Bziny – dievčatá
4.miesto: OŠK Bziny – chlapci
5.miesto: OFK Žaškov

Najlepším hráčom turnaja sa stal Samuel Suľa.
Najlepším strelcom turnaja bol Rafal Haczek
Najlepším brankárom turnaja, vlastne brankárkou sa stala Lucia Gállová.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu turnaja.

  • Alberto napísal:

    Predspevok tre9nera, trošku predbieha uadtosli (je ale legitedmny), pretože tak, ako tre9neri, tak aj my rodičia sa postupne vyvedjame, budujeme si vze1jomne9 vzťahy medzi sebou, k ostatnfdm deťom, tre9nerom. Nie je proble9m si uvedomiť, ne1sledne spraviť ne1pravu, ak je potrebne9, nakoniec o tom svedčed aj predspevok Peťa Sadloňa.Danfa situe1ciu beriem ako daň za to, že rodičia s predpravky B majfa evidentnfdze1ujem o futbal v FK Rača, snažia sa byť pri deťoch, pri tre9neroch, pode1vajfa pomocnfa ruku, aby sa riešili nahromadene9 proble9my klubu za ostatne9 roky.Kde je viac ľuded, tam je viac ne1zorov, mf4žu nastať a naste1vajfa nezrovnalosti Pracujem dennodenne s ľudmi, v oblasti, kde je všetko subjektedvne, denne sme pod tlakom deadlinov, každe1 jedna chyba stojed agentfaru veľkfd rozpočet. Veľakre1t musedme spolu riešiť emf3cie, konflikty, ale na pre1ci ne1m ze1ležed a považujem za norme1lne, že sa ľudia prejavujfa Niekto kričed, niekto sa ure1ža, nekomunikuje Podľa mňa sa Rudo Stančedk sa ako vedfaci mužstva faplne osvedčil, disponuje aktivitou, doke1zal strhnfať viacerfdch rodičov , je tmeliacim prvkom ku vzťahuk ne1m, a mohlo by som pokračovať.. V neposlednom rade, me1 tiež veľmi usilovne9ho asistenta, manželku Martu. Ďakujem! Vf4bec pre mňa sfa mamičky chlapcov a dievčat, milfdm prekvapenedm, ako sa zaujedmajfa. Neviem o tom, že by medzi nami chlapmi boli nejake9 proble9my, ak by aj boli, neme1me najmenšed proble9m si to vyriešiť, mysledm hlavne na oteckov a dedkov, ktored sa tre9ningov,ze1pasov zfačastňujfa pravidelnejšie. Za rok pf4sobenia syna v klube som sa najčastejšie tre9nersky strete1val s p. tre9nerom Vrbom, ktorfd me1 moju absolfatnu df4veru, rešpekt, čo sa tfdka tre9ningove9ho procesu, predstupu k chlapcom, dievčate1m, rodičom. Je to mladfd perspektedvny tre9ner, tre9nuje vo svojom voľnom čase, svoju pre1cu robed poctivo, s nasadenedm, radosťou. Ďakujem! Prajem Ve1m! K p. Milanovi Ade1mkovi a Paľovi Me1ťušovi patred moja veľke1 facta, za pozdvihnutie mle1dežnicke9ho futbalu v FK Rača, dali ste sa nekonečnfd boj, strhli ste veľa ľuded, ktored, ak to bude v ich sile1ch ve1m v tomto pomf4žu! Je v tom veľa pre1ce, a ešte len bude. Vy tre9neri ste ne1dejou našich deted, a ja veredm, že vychove1te deti v duchu ,,futbal je len hra,,. Ďakujem! Ste rešpektovaned, a ine9 si myslieť je nezmysel! Robedte to v takomto množstve len kre1tko, prišli k ve1m nove9 deti, noved rodičia, nove9 proble9my. Vy si napriek tomu nadstavujete hranicu, ktorfa ve1m rodičia neprekročia. Doteraz to bolo o ne1s dospelfdch, ale toto aj tak nie je podstatne9, prajem chlapcom a dievčate1m zdravia, a musedm sa hlavne im poďakovať za ich nasadenie! Veredm, že ich aj naďalej bude futbal baviť! Na ze1ver, nepreme1rnime si čas zbytočnosťami, nehľadajme proble9my, kde nie sfa!Všetci me1me dosť starosti v pre1ci, ostaňme pri tom, že ne1m je futbal relaxom. Všetkfdm! Na uplnfd ze1ver, sorry, za chyby, neme1m čas si to po sebe prečedtať, čas je vze1cny!Ďakujem!

  • Arafa napísal:

    Skutočne bez rodičov?Viac ako rok sa už strete1vame na tre9ningoch. Vznikli nove9 priateľstve1, rodičia i deti tre1vime čas i mimo iihksra. Možno by ne1m to ostatne9 kategf3rie mohli i ze1vidieť. Zrazu s tfdm me1me skončiť? Však futbal nie je divadelne9 predstavenie, tu sa kričed, prejavujfa emf3cie . Však to iste9 robia i naši tre9neri na ze1pasoch. Umiestnenie v tabuľke nie je až takfd proble9m, uzne1vame lepšie kvality sfaperov, či už fyzicke9 alebo takticke9. Ak by sme chlapcov nepodporovali, tak by sa na tre9ningy netešili a nevynfatili by sme im ešte treted tre9ning na umelej tre1ve.Ja som si vždy myslel, že fačasťou na tre9ningoch sa vze1jomne podporujeme. Nie sme ako ostatned, ktored deti vyložia pred štadif3nom, potom zasa naložia do auta a vf4bec sa nezaujedmajfa, ako sa im dared, či ich to baved, akfd bol tre9ning apod.Ve4čšina rodičov me1 ten rok skutočne na tre9ningoch a ze1pasoch odsledovanfd, treba sa spfdtať ich a nie riadiť sa ne1zorom niekoho, kto sa objaved len sporadicky. Ale to je tiež len ne1zor. A ak me1me byť rodinnfd klub, tak kde inde ako na tre9ningoch sa me1me strete1vať a hľadať riešenia, ako čo najlepšie fungovať.Pf4vodne som chcel ako vedfaci družstva skončiť, ale tento predspevok ma znova naštartoval. A ak mi naďalej ostatned rodičia vyjadria df4veru, budem pokračovať a hľadať riešenia, aby boli spokojne9 obidve strany(rodičia-tre9neri).Zvolajme tzv. rodičovske9 stretnutie a všetko si vyjasnime!

Komentáre