Občianske združenie Chuť žiť vzniklo 6.08.1990 Jeho činnosť je zameraná na  aktivity v nasledovných oblastiach

  • v oblasti cestovného ruchu,
  • v oblasti ľudských zdrojov
  • v oblasti kultúry a športu,
  • v oblasti investičných činností,
  • v oblasti regionálneho rozvoja,
  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,
  • v oblasti plánovania a tvorby stratégií vo vyššie uvedených oblastiach

POSLANÍM OZ Chuť Žiť je prispievať:

  • k zvyšovaniu životnej  úrovne, medziľudských a partnerských vzťahov občanov
  • zvyšovať celkovú úroveň plnohodnotného  života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov
  • REALIZOVAŤ DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM – cieľom dobrovoľníckeho programu je  práca s mladými ľuďmi, nezamestnanými a ďalšími potencionálnymi dobrovoľníkmi – program ponúka alternatívu ku konzumnému spôsobu života, ponúka  možnosť vykonať niečo pre rozvoj seba samého, meniť postoje a predsudky k občanom so znevýhodnením u širokej verejnosti. V rámci programu sa realizujú voľno časové aktivity pre ľudí s postihnutím aj bez neho.

Cieľ OZ:

na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie osoby, ktoré  sa majú  podieľať  na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených skupín obyvateľstva .

PRETO :

-          informujeme a vzdelávame,

-          vykonávame terénnu sociálnu prácu,

-          podporujeme k svojpomoci,

-          zastupujeme záujmy členov ohrozených skupín

-          podporujeme a rozvíjame verejné zdravie,

-          sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených skupín.

HODNOTY OZ Chuť Žiť:

akceptácia a rešpekt

Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

rovnoprávnosť 

Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné.

sila komunity

Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia problémov.

dostupnosť

Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym informáciám a nízkoprahovým službám.

sila človeka

Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú k pozitívnym zmenám.

profesionalita 

Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

Organizačná štruktúra

Činnosť OZ Chuť Žiť  zabezpečuje tím  pracovníčok/ pracovníkov .

Pracovníčky/ pracovníci  sú absolventi/absolventky vysokých škôl humanitného zamerania (najmä sociálna práca, vychovávateľstvo, psychológia)  alebo študenti/študentky vysokých škôl humanitného zamerania alebo dobrovoľníci, ktorí absolvovali dlhodobý interný výcvik OZ  Chuť Žiť

Predsedníčka OZ – Mgr. Mariana Beňušová

Podpredseda OZ  - PhDr. Ján Beňuš

Koordinátorka projektov – PhDr. Miriam Mokošová, 

                                        –  doc.PhDr. Daniela Giertliová PhD.